• bannerjuny-01.jpg
 • bannerjuny-02.jpg
 • bannerjuny-03.jpg
 • bannerjuny-04.jpg
 • bannerjuny-05.jpg
 • bannerjuny-06.jpg
 • bannerjuny-07.jpg
 • bannerjuny-08.jpg
 • bannerjuny-09.jpg
 • bannerjuny-10.JPG
 • bannerjuny-11.jpg
 • bannerjuny-12.jpg
 • bannerjuny-13.jpg
 • bannerjuny-14.jpg
 • bannerjuny-15.jpg
 • bannerjuny-16.jpg
 • bannerjuny-17.jpg
 • bannerjuny-18.jpg
 • bannerjuny-19.jpg
 • bannerjuny-20.jpg
 • bannerjuny-21.jpg


els últims vídeos

 • Fiesta Patria De Colombia 2014(Forum Barcelona - 20 de julio)
 • Jo també sóc d'Igualada - Canvia El Xip! - atlas
 • Barcelona por Chile II
 • Un dia amb Ramon Tremosa
 • مختفون : الخميس 1 ماي 2014 Mokhtafoun
 • Tania Wu
 • El projecte d'integració Xeix s'amplia a la comunitat pakistanesa
 • UN RECORRIDO POR LA CASA MÉXICO EN BARCELONA, MEXCAT.
 • Sant Jordi stop motion 2014
 • Declaració del President Mas 08-04-2014
 • Les comunitats musulmanes ho tenen tot a punt per inaugurar la nova mesquita
 • 5 February Youm e Yakjehti Kashmir 2014 in Nous Catalan Foundation Barcelona Spain
 • Lo que Susana Diaz no quiere oir: Catalanes de Andalucía
 • MEXCAT INAUGURACIÓN DE CASA MÉXICO
 • Impulsen plans de convivència a El Raval, Nou Barris i El Clot
 • 18 December Imigrants Day Barcelona Spain GEO
 • Migranti spogliati nudi e "disinfestati" nel centro di accoglienza di Lampedusa
 • Catalunya mestissa [SUBT]

entra

Registra’t per poder comen­tar

Subscriu-​te a nous​cata​lans​.cat
Subscriu-​te al nos­tre but­l­letí diari. Reb al teu cor­reu totes les notí­cies de nous​cata​lans​.cat!


Accepta HTML?
catchmerefresh

Joomla Exten­sions pow­ered by Joobi

el twit­ter

el face­book

Fun­dació Nous Catalans
Cata­lans de diver­sos ori­gens i diverses reli­gions cele­bren un dels dar­rers “iftars" d’aquest Ramadà 2014 a Santa Coloma de Gramenet
Catalans de diversos origens i diverses religions celebren un dels darrers 'iftars' d'aquest...
Cata­lans de diver­sos ori­gens i diverses reli­gions cele­bren un dels dar­rers “iftars" d’aquest…
nous​cata​lans​.cat
Nous​cata​lans​.cat, és una porta oberta que ha de garan­tir par­tic­i­pació i alhora la inter­cul­tur­al­i­tat necessària que garan­teixi un arrela­ment com­plet fins con­sol­i­dar una Catalunya plural, i pròspera . Una Catalunya d’un sol poble. Nous​cata​lans​.cat és la porta d’acollida de CDC. Sigueu benvinguts.
Diu­menge 27 de Juliol 12:20
Fun­dació Nous Catalans
Tren­ca­ment del dejuni del Ramadà benèfic per aju­dar a l’Hospital Shifa de Gaza
Trencament del dejuni del Ramadà benèfic per ajudar a l'Hospital Shifa de Gaza - nouscatalans.cat
Tren­ca­ment del dejuni del Ramadà benèfic per aju­dar a l’Hospital Shifa de Gaza — nous​cata​lans​.cat
nous​cata​lans​.cat
Nous​cata​lans​.cat, és una porta oberta que ha de garan­tir par­tic­i­pació i alhora la inter­cul­tur­al­i­tat necessària que garan­teixi un arrela­ment com­plet fins con­sol­i­dar una Catalunya plural, i pròspera . Una Catalunya d’un sol poble. Nous​cata​lans​.cat és la porta d’acollida de CDC. Sigueu benvinguts.
Diu­menge 27 de Juliol 12:20
Jess Dc
https://​www​.youtube​.com/​w​a​t​c​h​?​f​e​a​t​u​r​e​=​p​l​a​y​e​r​_​e​m​b​e​d​d​e​d​&​a​m​p​;​v​=​7​O​8​V​N​v​e​V​j​7​E
Diu­menge 27 de Juliol 07:39
Fun­dació Nous Catalans
Experts cata­lans en immi­gració denun­cien la vul­neració dels drets humans a la fron­tera de Melilla
Experts catalans en immigració denuncien la vulneració dels drets humans a la frontera de...
Experts cata­lans en immi­gració denun­cien la vul­neració dels drets humans a la fron­tera de…
www​.nous​cata​lans​.cat
Nous​cata​lans​.cat, és una porta oberta que ha de garan­tir par­tic­i­pació i alhora la inter­cul­tur­al­i­tat necessària que garan­teixi un arrela­ment com­plet fins con­sol­i­dar una Catalunya plural, i pròspera . Una Catalunya d’un sol poble. Nous​cata​lans​.cat és la porta d’acollida de CDC. Sigueu benvinguts.
Diss­abte 26 de Juliol 12:55
Fun­dació Nous Catalans
La comu­ni­tat musul­mana cel­e­bra la Nit del Destí a la Casa de Cultura
La comunitat musulmana celebra la Nit del Destí a la Casa de Cultura - nouscatalans.cat
La comu­ni­tat musul­mana cel­e­bra la Nit del Destí a la Casa de Cul­tura — nous​cata​lans​.cat
www​.nous​cata​lans​.cat
Nous​cata​lans​.cat, és una porta oberta que ha de garan­tir par­tic­i­pació i alhora la inter­cul­tur­al­i­tat necessària que garan­teixi un arrela­ment com­plet fins con­sol­i­dar una Catalunya plural, i pròspera . Una Catalunya d’un sol poble. Nous​cata​lans​.cat és la porta d’acollida de CDC. Sigueu benvinguts.
Diss­abte 26 de Juliol 12:54
Pxc Anoia
http://​www​.youtube​.com/​w​a​t​c​h​?​v​=​2​e​6​C​5​o​N​q​u​j​w
PxC es mobilitza contra la construcció de la mesquita a la Monumental (Barcelona, juliol 2014)
PxC es mobil­itza con­tra la con­struc­ció de la mesquita a la Mon­u­men­tal (Barcelona, juliol 2014)
Plataforma per Catalunya ini­cia una cam­pa­nya con­tra la con­struc­ció d’una mesquita a la Plaça Mon­u­men­tal de Barcelona.
Diven­dres 25 de Juliol 13:53
Fun­dació Nous Catalans
Par­elles lingüís­tiques entre comu­ni­tats reli­gioses a Lloret de Mar /​/​/​pub­li­cat avui, diven­dres dia 25 de juliol, a www​.nous​cata​lans​.cat http://​www​.nous​cata​lans​.cat/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​/​l​l​e​n​g​u​a​/​8368​-​p​a​r​e​l​l​e​s​-​l​i​n​g​u​e​i​s​t​i​q​u​e​s​-​e​n​t​r​e​-​c​o​m​u​n​i​t​a​t​s​-​r​e​l​i​g​i​o​s​e​s​-​a​-​l​l​o​r​e​t​-​d​e​-​m​a​r​.​h​t​m​l
Diven­dres 25 de Juliol 11:33
Fun­dació Nous Catalans
La selec­ció cata­lana de Cri­quet llesta per a la seva primera com­peti­ció inter­na­cional /​/​/​pub­li­cat avui, diven­dres dia 25 de juliol, a www​.nous​cata​lans​.cat http://​www​.nous​cata​lans​.cat/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​/​e​s​p​o​r​t​s​/​c​r​i​q​u​e​t​/​8367​-​l​a​-​s​e​l​e​c​c​i​o​-​c​a​t​a​l​a​n​a​-​d​e​-​c​r​i​q​u​e​t​-​l​l​e​s​t​a​-​p​e​r​-​a​-​l​a​-​s​e​v​a​-​p​r​i​m​e​r​a​-​c​o​m​p​e​t​i​c​i​o​-​i​n​t​e​r​n​a​c​i​o​n​a​l​.​h​t​m​l
Diven­dres 25 de Juliol 11:18
Fun­dació Nous Catalans
Barcelona crea una coop­er­a­tiva de rec­ol­l­ida de fer­ralla /​/​/​pub­li­cat ahir, dijous, a la tarda, a www​.nous​cata​lans​.cat http://​www​.nous​cata​lans​.cat/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​/​m​u​n​i​c​i​p​i​s​/​b​a​r​c​e​l​o​n​a​-​c​i​u​t​a​t​/​8365​-​b​a​r​c​e​l​o​n​a​-​c​r​e​a​-​u​n​a​-​c​o​o​p​e​r​a​t​i​v​a​-​d​e​-​r​e​c​o​l​l​i​d​a​-​d​e​-​f​e​r​r​a​l​l​a​.​h​t​m​l
Diven­dres 25 de Juliol 10:40
Fun­dació Nous Catalans
El Papa con­voca Messi, Buf­fon, Pirlo i Etoo per a un par­tit inter­re­ligiós /​/​/​pub­li­cat avui, diven­dres dia 25 de juliol, a www​.nous​cata​lans​.cat http://​www​.nous​cata​lans​.cat/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​/​s​o​c​i​e​t​a​t​/​r​e​l​i​g​i​o​/​8366​-​e​l​-​p​a​p​a​-​c​o​n​v​o​c​a​-​m​e​s​s​i​-​b​u​f​f​o​n​-​p​i​r​l​o​-​i​-​e​t​o​o​-​p​e​r​-​a​-​u​n​-​p​a​r​t​i​t​-​i​n​t​e​r​r​e​l​i​g​i​o​s​.​h​t​m​l
Diven­dres 25 de Juliol 10:34
Fun­dació Nous Catalans
La gran Mesquita de Ter­rassa cel­e­bra un ftor obert als veïns /​/​/​pub­li­cat avui dijous dia 24 de juliol, a www​.nous​cata​lans​.cat http://​www​.nous​cata​lans​.cat/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​/​f​u​n​d​a​c​i​o​/​t​e​r​r​i​t​o​r​i​a​l​s​/​b​a​r​c​e​l​o​n​a​-​c​o​m​a​r​q​u​e​s​/​8363​-​l​a​-​g​r​a​n​-​m​e​s​q​u​i​t​a​-​d​e​-​t​e​r​r​a​s​s​a​-​c​e​l​e​b​r​a​-​u​n​-​f​t​o​r​-​o​b​e​r​t​-​a​l​s​-​v​e​i​n​s​.​h​t​m​l
Dijous 24 de Juliol 12:44
Fun­dació Nous Catalans
L’Aeroport de Barcelona rep el primer vol reg­u­lar amb Armè­nia /​/​/​pub­li­cat avui, dijous dia 24 de juliol, a www​.nous​cata​lans​.cat http://​www​.nous​cata​lans​.cat/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​/​f​u​n​d​a​c​i​o​/​e​s​p​a​i​s​/​e​s​p​a​i​-​e​u​r​o​p​a​/​8364​-​l​-​a​e​r​o​p​o​r​t​-​d​e​-​b​a​r​c​e​l​o​n​a​-​r​e​p​-​e​l​-​p​r​i​m​e​r​-​v​o​l​-​r​e​g​u​l​a​r​-​a​m​b​-​a​r​m​e​n​i​a​.​h​t​m​l
Dijous 24 de Juliol 12:33
Baruchk Huer­tos Rovira
Colom , et faig per­sonal­ment respon­s­able de qual­sevol atemp­tat a la P. Rahola o a la Comu­ni­tat Jueva Catalana ¡¡¡
Dijous 24 de Juliol 06:46
Fun­dació Nous Catalans
Ftor sol­i­dari i per la inte­gració a Santa Coloma de Gramenet /​/​pub­li­cat avui, dime­cres dia 23 de juliol, a www​.nous​cata​lans​.cat http://​www​.nous​cata​lans​.cat/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​/​e​n​t​i​t​a​t​s​/​8362​-​f​t​o​r​-​s​o​l​i​d​a​r​i​-​i​-​p​e​r​-​l​a​-​i​n​t​e​g​r​a​c​i​o​-​a​-​s​a​n​t​a​-​c​o​l​o​m​a​-​d​e​-​g​r​a​m​e​n​e​t​.​h​t​m​l
Dime­cres 23 de Juliol 12:10
Fun­dació Nous Catalans
Un miler d’immigrants inten­ten entrar, aquest matí, a Melilla /​/​pub­li­cat avui, dime­cres dia 23 de juliol, a www​.nous​cata​lans​.cat http://​www​.nous​cata​lans​.cat/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​/​s​o​c​i​e​t​a​t​/​d​r​e​t​s​-​h​u​m​a​n​s​/​8361​-​u​n​-​m​i​l​e​r​-​d​-​i​m​m​i​g​r​a​n​t​s​-​i​n​t​e​n​t​e​n​-​e​n​t​r​a​r​-​a​q​u​e​s​t​-​m​a​t​i​-​a​-​m​e​l​i​l​l​a​.​h​t​m​l
Dime­cres 23 de Juliol 09:10
Fun­dació Nous Catalans
Khalid Shabaz Chuhan: “Ja tenim Selec­ció Cata­lana de Cri­quet" /​/​pub­li­cat avui, dimarts dia 22 de juliol, a www​.nous​cata​lans​.cat http://​www​.nous​cata​lans​.cat/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​/​e​s​p​o​r​t​s​/​c​r​i​q​u​e​t​/​8360​-​k​h​a​l​i​d​-​s​h​a​b​a​z​-​c​h​u​h​a​n​-​j​a​-​t​e​n​i​m​-​s​e​l​e​c​c​i​o​-​c​a​t​a​l​a​n​a​-​d​e​-​c​r​i​q​u​e​t​.​h​t​m​l
Dimarts 22 de Juliol 12:07
Fun­dació Nous Catalans
“Ftor" o tren­ca­ment del dejuni del Ramadà amb la Casa Turca de Barcelona /​/​pub­li­cat avui, dimarts dia 22 de juliol, a www​.nous​cata​lans​.cat http://​www​.nous​cata​lans​.cat/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​/​f​u​n​d​a​c​i​o​/​t​e​r​r​i​t​o​r​i​a​l​s​/​b​a​r​c​e​l​o​n​a​-​c​i​u​t​a​t​/​8359​-​f​t​o​r​-​o​-​t​r​e​n​c​a​m​e​n​t​-​d​e​l​-​d​e​j​u​n​i​-​d​e​l​-​r​a​m​a​d​a​-​a​m​b​-​l​a​-​c​a​s​a​-​t​u​r​c​a​-​d​e​-​b​a​r​c​e​l​o​n​a​.​h​t​m​l
Dimarts 22 de Juliol 10:37
Fun­dació Nous Catalans
Fer­nán­dez Díaz: “A Espanya s’entra per la porta, no per la fines­tra” /​/​pub­li­cat avui, dimarts dia 22 de juliol, a www​.nous​cata​lans​.cat http://​www​.nous​cata​lans​.cat/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​/​g​o​v​e​r​n​s​/​e​s​t​a​t​-​e​s​p​a​n​y​o​l​/​8358​-​f​e​r​n​a​n​d​e​z​-​d​i​a​z​-​a​-​e​s​p​a​n​y​a​-​s​-​e​n​t​r​a​-​p​e​r​-​l​a​-​p​o​r​t​a​-​n​o​-​p​e​r​-​l​a​-​f​i​n​e​s​t​r​a​.​h​t​m​l
Dimarts 22 de Juliol 10:36
Fun­dació Nous Catalans
http://​www​.laveudafrica​.com/​l​a​-​n​o​-​m​e​s​q​u​i​t​a​-​f​a​-​r​e​v​i​f​a​r​-​e​l​-​r​a​c​i​s​m​e​/
La ‘no' mesquita fa revifar el racisme
La ‘no" mesquita fa rev­i­far el racisme
www​.laveudafrica​.com
J. PANYELLABARCELONA — foto EL PUNT AVUIEL PUNT AVUI+ — 20/​07/​14 IMMI­GRACIÓ: Una infor­ma­ció no con­fir­mada apunta que Qatar vol con­ver­tir la plaça de toros de la Mon­u­men­tal en un gran tem­ple islàmic Grups xenò­fobs aprof­iten el debat per …
Dimarts 22 de Juliol 10:07
Fun­dació Nous Catalans
Danya Lis­sette Cabr­era és escol­l­ida reina de la Fed­eració d’Associacions Equa­to­ri­anes a Catalunya /​/​pub­li­cat avui, dil­luns dia 21 de juliol, a www​.nous​cata​lans​.cat http://​www​.nous​cata​lans​.cat/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​/​f​u​n​d​a​c​i​o​/​e​s​p​a​i​s​/​10​-​e​s​p​a​i​-​l​a​t​i​n​o​/​8356​-​d​a​n​y​a​-​l​i​s​s​e​t​t​e​-​c​a​b​r​e​r​a​-​e​s​-​e​s​c​o​l​l​i​d​a​-​r​e​i​n​a​-​d​e​-​l​a​-​f​e​d​e​r​a​c​i​o​-​d​-​a​s​s​o​c​i​a​c​i​o​n​s​-​e​q​u​a​t​o​r​i​a​n​e​s​-​a​-​c​a​t​a​l​u​n​y​a​.​h​t​m​l
Dil­luns 21 de Juliol 12:54
Fun­dació Nous Catalans
Sami Naïr: “L’Europa mestissa, immi­gració, ciu­tada­nia, code­sen­volu­pa­ment" /​/​pub­li­cat avui, dil­luns dia 21 de juliol, a www​.nous​cata​lans​.cat http://​www​.nous​cata​lans​.cat/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​/​o​p​i​n​i​o​/​8357​-​s​a​m​i​-​n​a​i​r​-​l​-​e​u​r​o​p​a​-​m​e​s​t​i​s​s​a​-​i​m​m​i​g​r​a​c​i​o​-​c​i​u​t​a​d​a​n​i​a​-​c​o​d​e​s​e​n​v​o​l​u​p​a​m​e​n​t​.​h​t​m​l
Dil­luns 21 de Juliol 12:52
Manuel Guamán G
http://​www​.por​tadalatina​.es/​2014​/​07​/​c​o​n​-​g​r​a​n​-​e​x​i​t​o​-​y​-​a​s​i​s​t​e​n​c​i​a​-​m​a​s​i​v​a​.​h​t​m​l
Dil­luns 21 de Juliol 11:25
Manuel Guamán G
http://​www​.por​tadalatina​.es/​2014​/​07​/​c​o​n​-​g​r​a​n​-​e​x​i​t​o​-​y​-​a​s​i​s​t​e​n​c​i​a​-​m​a​s​i​v​a​.​h​t​m​l
Con gran éxito y asistencia masiva concluyó la Fiesta Nacional de Colombia - Portadalatina
Con gran éxito y asis­ten­cia masiva con­cluyó la Fiesta Nacional de Colom­bia — Portadalatina
www​.por​tadalatina​.es
“+removeHtmlTag(postcontent,summaryPost)+" … “+removeHtmlTag(postcontent,summaryPost)+"… “+removeHtmlTag(postcontent,summaryPost1)+"… “+removeHtmlTag(postcontent,summaryPost1)+"…
Dil­luns 21 de Juliol 11:24
Fun­dació Nous Catalans
Gran èxit de la festa nacional de Colòm­bia a Barcelona /​/​pub­li­cat avui, dil­luns dia 21 de juliol, a www​.nous​cata​lans​.cat http://​www​.nous​cata​lans​.cat/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​/​f​u​n​d​a​c​i​o​/​e​s​p​a​i​s​/​10​-​e​s​p​a​i​-​l​a​t​i​n​o​/​8355​-​g​r​a​n​-​e​x​i​t​-​d​e​-​l​a​-​f​e​s​t​a​-​n​a​c​i​o​n​a​l​-​d​e​-​c​o​l​o​m​b​i​a​-​a​-​b​a​r​c​e​l​o​n​a​.​h​t​m​l
Dil­luns 21 de Juliol 10:30
Fun­dació Nous Catalans
Mamadau Deode­bah: “Aquí no hi ha races, has de demostrar el que vals"
Mamadau Deode­bah: 'Aquí no hi ha races, has de demostrar el que vals' - nouscatalans.cat
Mamadau Deode­bah: “Aquí no hi ha races, has de demostrar el que vals" — nous​cata​lans​.cat
nous​cata​lans​.cat
Nous​cata​lans​.cat, és una porta oberta que ha de garan­tir par­tic­i­pació i alhora la inter­cul­tur­al­i­tat necessària que garan­teixi un arrela­ment com­plet fins con­sol­i­dar una Catalunya plural, i pròspera . Una Catalunya d’un sol poble. Nous​cata​lans​.cat és la porta d’acollida de CDC. Sigueu benvinguts.
Diu­menge 20 de Juliol 12:44
Fun­dació Nous Catalans
“El Ramadà és cel­e­bració i volem que els ven­drel­lencs en siguin part"
'El Ramadà és celebració i volem que els vendrellencs en siguin part' - nouscatalans.cat
“El Ramadà és cel­e­bració i volem que els ven­drel­lencs en siguin part" — nous​cata​lans​.cat
nous​cata​lans​.cat
Nous​cata​lans​.cat, és una porta oberta que ha de garan­tir par­tic­i­pació i alhora la inter­cul­tur­al­i­tat necessària que garan­teixi un arrela­ment com­plet fins con­sol­i­dar una Catalunya plural, i pròspera . Una Catalunya d’un sol poble. Nous​cata​lans​.cat és la porta d’acollida de CDC. Sigueu benvinguts.
Diu­menge 20 de Juliol 12:43
Fun­dació Nous Catalans
Fun­dació Nous Cata­lans likes a link.
Diss­abte 19 de Juliol 14:10
Fun­dació Nous Catalans
Ftor en el vaix­ell escola algerià “La Soum­mam", al port de Barcelona
Ftor en el vaixell escola algerià 'La Soummam', al port de Barcelona - nouscatalans.cat
Ftor en el vaix­ell escola algerià “La Soum­mam", al port de Barcelona — nous​cata​lans​.cat
www​.nous​cata​lans​.cat
Nous​cata​lans​.cat, és una porta oberta que ha de garan­tir par­tic­i­pació i alhora la inter­cul­tur­al­i­tat necessària que garan­teixi un arrela­ment com­plet fins con­sol­i­dar una Catalunya plural, i pròspera . Una Catalunya d’un sol poble. Nous​cata​lans​.cat és la porta d’acollida de CDC. Sigueu benvinguts.
Diss­abte 19 de Juliol 12:07
Fun­dació Nous Catalans
El Suprem estableix que els menors immi­grants no acom­pa­ny­ats que portin pas­s­aport no siguin sotmesos a proves d’edat
El Suprem estableix que els menors immigrants no acompanyats que portin passaport no siguin...
El Suprem estableix que els menors immi­grants no acom­pa­ny­ats que portin pas­s­aport no siguin…
www​.nous​cata​lans​.cat
Nous​cata​lans​.cat, és una porta oberta que ha de garan­tir par­tic­i­pació i alhora la inter­cul­tur­al­i­tat necessària que garan­teixi un arrela­ment com­plet fins con­sol­i­dar una Catalunya plural, i pròspera . Una Catalunya d’un sol poble. Nous​cata​lans​.cat és la porta d’acollida de CDC. Sigueu benvinguts.
Diss­abte 19 de Juliol 12:06
Fun­dació Nous Catalans
Paula Jorba, de l’Institut Joan Mer­cader rep una men­ció espe­cial del Premi de Recerca per la Pau (UB)
Paula Jorba, de l'Institut Joan Mercader rep una menció especial del Premi de Recerca per la Pau...
Paula Jorba, de l’Institut Joan Mer­cader rep una men­ció espe­cial del Premi de Recerca per la Pau…
www​.nous​cata​lans​.cat
Nous​cata​lans​.cat, és una porta oberta que ha de garan­tir par­tic­i­pació i alhora la inter­cul­tur­al­i­tat necessària que garan­teixi un arrela­ment com­plet fins con­sol­i­dar una Catalunya plural, i pròspera . Una Catalunya d’un sol poble. Nous​cata​lans​.cat és la porta d’acollida de CDC. Sigueu benvinguts.
Diss­abte 19 de Juliol 12:06
Fun­dació Nous Catalans
Iftar mas­siu a Sant Boi de Llo­bre­gat per donar a conèixer el ramadà /​/​pub­li­cat avui diven­dres, dia 18 de juliol, a www​.nous​cata​lans​.cat http://​www​.nous​cata​lans​.cat/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​/​f​u​n​d​a​c​i​o​/​e​s​p​a​i​s​/​e​s​p​a​i​-​c​a​t​m​a​r​r​o​q​u​i​/​8349​-​i​f​t​a​r​-​m​a​s​s​i​u​-​a​-​s​a​n​-​b​o​i​-​d​e​-​l​l​o​b​r​e​g​a​t​-​p​e​r​-​d​o​n​a​r​-​a​-​c​o​n​e​i​x​e​r​-​e​l​-​r​a​m​a​d​a​.​h​t​m​l
Diven­dres 18 de Juliol 10:02
Fun­dació Nous Catalans
Berga com­bat els rumors con­tra la immi­gració amb els mit­jans /​/​/​pub­li­cat avui diven­dres, dia 18 de juliol, a www​.nous​cata​lans​.cat http://​www​.nous​cata​lans​.cat/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​/​m​u​n​i​c​i​p​i​s​/​b​a​r​c​e​l​o​n​a​-​c​o​m​a​r​q​u​e​s​/​8348​-​b​e​r​g​a​-​c​o​m​b​a​t​-​e​l​s​-​r​u​m​o​r​s​-​c​o​n​t​r​a​-​l​a​-​i​m​m​i​g​r​a​c​i​o​-​a​m​b​-​e​l​s​-​m​i​t​j​a​n​s​.​h​t​m​l
Diven­dres 18 de Juliol 09:33
Fun­dació Nous Catalans
3.000 per­sones es man­i­festen a Barcelona per dem­a­nar la pau a Palestina /​/​/​pub­li­cat avui diven­dres, dia 18 de juliol, a www​.nous​cata​lans​.cat http://​www​.nous​cata​lans​.cat/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​/​m​o​n​/​83473-000-persones-es-manifesten-a-barcelona-per-demanar-la-pau-a-palestina.html
Diven­dres 18 de Juliol 09:32
Jaume San­tjosep
Us convidem a participar a la festa d'independència de Colòmbia 2014 - nouscatalans.cat
Us con­vi­dem a par­tic­i­par a la festa d’independència de Colòm­bia 2014 — nous​cata​lans​.cat
nous​cata​lans​.cat
Nous​cata​lans​.cat, és una porta oberta que ha de garan­tir par­tic­i­pació i alhora la inter­cul­tur­al­i­tat necessària que garan­teixi un arrela­ment com­plet fins con­sol­i­dar una Catalunya plural, i pròspera . Una Catalunya d’un sol poble. Nous​cata​lans​.cat és la porta d’acollida de CDC. Sigueu benvinguts.
Dijous 17 de Juliol 12:28
Jaume San­tjosep
Us convidem a participar a la festa d'independència de Colòmbia 2014 - nouscatalans.cat
Us con­vi­dem a par­tic­i­par a la festa d’independència de Colòm­bia 2014 — nous​cata​lans​.cat
nous​cata​lans​.cat
Nous​cata​lans​.cat, és una porta oberta que ha de garan­tir par­tic­i­pació i alhora la inter­cul­tur­al­i­tat necessària que garan­teixi un arrela­ment com­plet fins con­sol­i­dar una Catalunya plural, i pròspera . Una Catalunya d’un sol poble. Nous​cata​lans​.cat és la porta d’acollida de CDC. Sigueu benvinguts.
Dijous 17 de Juliol 12:27
Fun­dació Nous Catalans
Equador del Ramadà a Bal­a­guer /​/​/​pub­li­cat avui dijous, dia 17 de juliol, a www​.nous​cata​lans​.cat http://​www​.nous​cata​lans​.cat/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​/​m​u​n​i​c​i​p​i​s​/​b​a​r​c​e​l​o​n​a​-​c​o​m​a​r​q​u​e​s​/​8346​-​e​q​u​a​d​o​r​-​d​e​l​-​r​a​m​a​d​a​-​a​-​b​a​l​a​g​u​e​r​.​h​t​m​l
Dijous 17 de Juliol 10:36
Fun­dació Nous Catalans
Us con­vi­dem a par­tic­i­par a la festa d’independència de Colòm­bia 2014 /​/​/​pub­li­cat avui dijous, dia 17 de juliol, a www​.nous​cata​lans​.cat http://​www​.nous​cata​lans​.cat/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​/​f​u​n​d​a​c​i​o​/​e​s​p​a​i​s​/​10​-​e​s​p​a​i​-​l​a​t​i​n​o​/​8345​-​u​s​-​c​o​n​v​i​d​e​m​-​a​-​p​a​r​t​i​c​i​p​a​r​-​a​-​l​a​-​f​e​s​t​a​-​d​-​i​n​d​e​p​e​n​d​e​n​c​i​a​-​d​e​-​c​o​l​o​m​b​i​a​-​2014​.​h​t​m​l
Dijous 17 de Juliol 10:29
Fun­dació Nous Catalans
La protesta social frus­tra l´acapte racista de PxC a la Font /​/​/​pub­li­cat avui dijous, dia 17 de juliol, a www​.nous​cata​lans​.cat http://​www​.nous​cata​lans​.cat/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​/​m​u​n​i​c​i​p​i​s​/​b​a​r​c​e​l​o​n​a​-​c​o​m​a​r​q​u​e​s​/​8344​-​l​a​-​p​r​o​t​e​s​t​a​-​s​o​c​i​a​l​-​f​r​u​s​t​r​a​-​l​-​a​c​a​p​t​e​-​r​a​c​i​s​t​a​-​d​e​-​p​x​c​-​a​-​l​a​-​f​o​n​t​.​h​t​m​l
Dijous 17 de Juliol 09:29
Fun­dació Nous Catalans
Gran “Ftor" o tren­ca­ment del dejuni del Ramadà de la Fed­eració Cata­lana d’Entitats Pak­istane­ses i la Fun­dació Nous Cata­lans /​/​/​Pub­li­cat avui dime­cres, dia 16 de juliol, a www​.nous​cata​lans​.cat http://​www​.nous​cata​lans​.cat/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​/​f​u​n​d​a​c​i​o​/​e​s​p​a​i​s​/​e​s​p​a​i​-​a​s​i​a​/​8343​-​g​r​a​n​-​f​t​o​r​-​o​-​t​r​e​n​c​a​m​e​n​t​-​d​e​l​-​d​e​j​u​n​i​-​d​e​l​-​r​a​m​a​d​a​-​d​e​-​l​a​-​f​e​d​e​r​a​c​i​o​-​c​a​t​a​l​a​n​a​-​d​-​e​n​t​i​t​a​t​s​-​p​a​k​i​s​t​a​n​e​s​e​s​-​i​-​l​a​-​f​u​n​d​a​c​i​o​-​n​o​u​s​-​c​a​t​a​l​a​n​s​.​h​t​m​l
Dime­cres 16 de Juliol 12:09
Fun­dació Nous Catalans
10 anys del Par­la­ment de les Reli­gions: encara hi ha reptes pen­dents /​/​/​pub­li­cat avui, dime­cres dia 16 de juliol, a www​.nous​cata​lans​.cat http://​www​.nous​cata​lans​.cat/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​/​s​o​c​i​e​t​a​t​/​r​e​l​i​g​i​o​/​834210-anys-del-parlament-de-les-religions-encara-hi-ha-reptes-pendents.html
Dime­cres 16 de Juliol 12:03
Fun­dació Nous Catalans
Desal­lot­jades sense inci­dents les naus del Poble­nou on vivien 22 immi­grants /​/​/​pub­li­cat avui, dime­cres dia 16 de juliol, a www​.nous​cata​lans​.cat http://​www​.nous​cata​lans​.cat/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​/​m​u​n​i​c​i​p​i​s​/​b​a​r​c​e​l​o​n​a​-​c​i​u​t​a​t​/​8341​-​d​e​s​a​l​l​o​t​j​a​d​e​s​-​s​e​n​s​e​-​i​n​c​i​d​e​n​t​s​-​l​e​s​-​n​a​u​s​-​d​e​l​-​p​o​b​l​e​n​o​u​-​o​n​-​v​i​v​i​e​n​-​22​-​i​m​m​i​g​r​a​n​t​s​.​h​t​m​l
Dime­cres 16 de Juliol 10:05
Fun­dació Nous Catalans
Dete­nen qua­tre mem­bres d’un grup d’ideologia nazi per extor­sionar i agredir greu­ment a un veí de Tar­rag­ona /​/​/​pub­li­cat avui, dimarts dia 15 de juliol, a www​.nous​cata​lans​.cat http://​www​.nous​cata​lans​.cat/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​/​s​o​c​i​e​t​a​t​/​8340​-​d​e​t​e​n​e​n​-​q​u​a​t​r​e​-​m​e​m​b​r​e​s​-​d​-​u​n​-​g​r​u​p​-​d​-​i​d​e​o​l​o​g​i​a​-​n​a​z​i​-​p​e​r​-​e​x​t​o​r​s​i​o​n​a​r​-​i​-​a​g​r​e​d​i​r​-​g​r​e​u​m​e​n​t​-​a​-​u​n​-​v​e​i​-​d​e​-​t​a​r​r​a​g​o​n​a​.​h​t​m​l
Dimarts 15 de Juliol 11:33
Fun­dació Nous Catalans
El proper 26 de juliol: acte solemne d"Izamiento" de les ban­deres del Perú i de Catalunya /​/​pub­li­cat avui, dimarts dia 15 de juliol, a www​.nous​cata​lans​.cat http://​www​.nous​cata​lans​.cat/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​/​f​u​n​d​a​c​i​o​/​e​s​p​a​i​s​/​10​-​e​s​p​a​i​-​l​a​t​i​n​o​/​8339​-​e​l​-​p​r​o​p​e​r​-​26​-​d​e​-​j​u​l​i​o​l​-​a​c​t​e​-​s​o​l​e​m​n​e​-​d​-​i​z​a​m​i​e​n​t​o​-​d​e​-​l​e​s​-​b​a​n​d​e​r​e​s​-​d​e​l​-​p​e​r​u​-​i​-​d​e​-​c​a​t​a​l​u​n​y​a​.​h​t​m​l
Dimarts 15 de Juliol 10:07
Fun­dació Nous Catalans
Torelló (Osona): El ramadà més plural /​/​pub­li­cat avui, dimarts dia 15 de juliol, a www​.nous​cata​lans​.cat http://​www​.nous​cata​lans​.cat/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​/​s​o​c​i​e​t​a​t​/​r​e​l​i​g​i​o​/​8338​-​t​o​r​e​l​l​o​-​o​s​o​n​a​-​e​l​-​r​a​m​a​d​a​-​m​e​s​-​p​l​u​r​a​l​.​h​t​m​l
Dimarts 15 de Juliol 09:02
Fun­dació Nous Catalans
El Con­sell Asses­sor per a la Tran­si­ció Nacional (CATN) detalla com serà el procés con­stituent del nou Estat català
El Consell Assessor per a la Transició Nacional (CATN) detalla com serà el procés constituent...
El Con­sell Asses­sor per a la Tran­si­ció Nacional (CATN) detalla com serà el procés constituent…
nous​cata​lans​.cat
Nous​cata​lans​.cat, és una porta oberta que ha de garan­tir par­tic­i­pació i alhora la inter­cul­tur­al­i­tat necessària que garan­teixi un arrela­ment com­plet fins con­sol­i­dar una Catalunya plural, i pròspera . Una Catalunya d’un sol poble. Nous​cata​lans​.cat és la porta d’acollida de CDC. Sigueu benvinguts.
Dil­luns 14 de Juliol 17:33
Fun­dació Nous Catalans
Mohamed el Amrani: “Vull can­viar el món en ben­efici de qui té menys opor­tu­ni­tats” /​/​pub­li­cat avui dil­luns, 14 de juliol, a www​.nous​cata​lans​.cat http://​www​.nous​cata​lans​.cat/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​/​o​p​i​n​i​o​/​8336​-​m​o​h​a​m​e​d​-​e​l​-​a​m​r​a​n​i​-​v​u​l​l​-​c​a​n​v​i​a​r​-​e​l​-​m​o​n​-​e​n​-​b​e​n​e​f​i​c​i​-​d​e​-​q​u​i​-​t​e​-​m​e​n​y​s​-​o​p​o​r​t​u​n​i​t​a​t​s​.​h​t​m​l
Dil­luns 14 de Juliol 11:51
Fun­dació Nous Catalans
La Festa Major 2014 del Raval barceloní, en clau d’interculturalitat /​/​pub­li­cat avui dil­luns, 14 de juliol, a www​.nous​cata​lans​.cat http://​www​.nous​cata​lans​.cat/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​/​f​u​n​d​a​c​i​o​/​t​e​r​r​i​t​o​r​i​a​l​s​/​b​a​r​c​e​l​o​n​a​-​c​i​u​t​a​t​/​8335​-​l​a​-​f​e​s​t​a​-​m​a​j​o​r​-​2014​-​d​e​l​-​r​a​v​a​l​-​b​a​r​c​e​l​o​n​i​-​e​n​-​c​l​a​u​-​d​-​i​n​t​e​r​c​u​l​t​u​r​a​l​i​t​a​t​.​h​t​m​l
Dil­luns 14 de Juliol 11:30

altres notí­cies recents

/images/thumbnails/images/remote/http--nouscatalans.cat--images-webnou-2014-7-juliol-parelles-llengua-1-340x255.jpg

Par­elles lingüís­tiques entre comu­ni­tats reli­gioses a Lloret de…


/images/thumbnails/images/remote/http--nouscatalans.cat--images-webnou-2014-7-juliol-ferralla-bcn-1-340x255.jpg

Barcelona crea una coop­er­a­tiva de rec­ol­l­ida de fer­ralla per…


/images/thumbnails/images/remote/http--nouscatalans.cat--images-webnou-2014-7-juliol-armenia-elprat-1-340x255.jpg

L’Aeroport de Barcelona rep el primer vol reg­u­lar amb Armènia


/images/thumbnails/images/remote/http--nouscatalans.cat--images-webnou-2014-7-juliol-un-altre-ftor-terrassa-1-340x255.jpg

La gran Mesquita de Ter­rassa cel­e­bra un ftor obert als veïns


/images/thumbnails/images/remote/http--nouscatalans.cat--images-webnou-2014-7-juliol-ftor-obert-santacoloma-1-340x255.jpg

Ftor sol­i­dari i per la inte­gració a Santa Coloma de Gramenet


/images/thumbnails/images/remote/http--nouscatalans.cat--images-webnou-2014-7-juliol-mil-intentant-melilla-1b-340x255.jpg

Un miler d’immigrants inten­ten entrar, aquest matí, a Melilla


/images/thumbnails/images/remote/http--nouscatalans.cat--images-webnou-2014-7-juliol-seleccio-criquet-1-340x255.jpg

Khalid Shabaz Chuhan: “Ja tenim Selec­ció Cata­lana de Criquet’


/images/thumbnails/images/remote/http--nouscatalans.cat--images-webnou-2014-7-juliol-ftor-turc-1-340x255.jpg

’Ftor" o tren­ca­ment del dejuni del Ramadà amb la Casa Turca de…


/images/thumbnails/images/remote/http--nouscatalans.cat--images-webnou-2014-7-juliol-fernandez-diaz-1-340x255.jpg

Fer­nán­dez Díaz: “A Espanya s’entra per la porta, no per la…