Catalunya amb els refugiats

Barcelona /​Santa Coloma de Gramenet /​324​.cat /​nous​cata​lans​.cat /​Fotos de la man­i­festació tretes de les xarxes socials
Els man­i­fes­tants, con­tra l’acord que ha sig­nat la Unió Euro­pea amb Turquia, perquè con­sid­eren que "és il·legal" i que "viola difer­ents lleis inter­na­cionals" respecte a les per­sones que fugen de les guer­res dels seus països

15.000 per­sones, segons els organ­itzadors, 5.000 segons la guàr­dia urbana, han par­tic­i­pat a Barcelona en la man­i­festació que han con­vo­cat més d’una trentena de fed­era­cions, sindi­cats i par­tits polítics amb el lema "Prou racisme!", en protesta per la resposta que està donant la Unió Euro­pea a la crisi de refugiats.

La plataforma "Uni­tat con­tra el feix­isme i el racisme" ha organ­itzat aque­sta marxa, que s’ha ini­ciat davant de l’Estació de França. Els man­i­fes­tants cri­daven en con­tra de l’acord que els caps d’estat i de gov­ern europeus han sig­nat amb Turquia, perquè con­sid­eren que "és il·legal" i que "viola difer­ents lleis inter­na­cionals" respecte a les per­sones que fugen de les guer­res dels seus països.

Barcelona /​Santa Coloma de Gramenet /​Europa Press /​nous​cata​lans​.cat /​Foto d’arxiu recent de Xavier Bosch i Àngel Miret
Els entre 2.000 i 5.000 refu­giats que es pre­veu que arrib­aran a Catalunya rebran una tutorització durant els primers 24 mesos, tot i que l""acompanyament explícit" per part d’entitats socials, que pre­veu suports per al lloguer, roba, men­jar i potser una ajuda econòmica a càr­rec de l’Estat, durarà sis mesos aproximadament.

Així ho han expli­cat en una entre­vista d’Europa Press el coor­di­nador del Comitè d’Ajuda als Refu­giats de la Gen­er­al­i­tat, Àngel Miret, i el direc­tor d’Immigració de la Gen­er­al­i­tat, Xavier Bosch.

Després dels dos anys, pas­saran a ser com qual­sevol altre ciu­tadà. Sobre aque­sta qüestió, Miret ha aclarit que no hi pot haver "un col·lectiu priv­i­le­giat sobre la resta de la població".

Barcelona /​Santa Coloma de Gramenet /​infor­ma­cions de la cam­pa­nya “Catalunya amb els refu­giats" /​nous​cata​lans​.cat /​Fotos de la descàr­rega i dis­tribu­ció de l’ajuda cata­lana a la fron­tera d’Eslovènia amb Àus­tria i Hon­gria (fotos de la campanya).
El con­voi sol­i­dari de 4 camions tràiler amb mantes, roba d’hivern, sacs de dormir … de prop d’una trentena d’entitats, socials, esportives, cul­tur­als i ONG’s de Catalunya ja s’està dis­tribuint en els camps de refu­giats siri­ans ubi­cats a Eslovènia.

Els 4 camions tràiler car­regats amb més de 70.000 peces de mantes, roba d’hivern, sacs de dormir, anoracs, ten­des de cam­pa­nya, botes d’hivern,… que van sor­tir dijous de Sant Adrià del Besós, ja s’està dis­tribuint en difer­ents punts de la fron­tera amb Croà­cia, Hon­gria i Àus­tria. La ONG d’Eslovènia Sloven­ska Filantropy on hi col·laboren uns 2000 vol­un­taris i que tre­balla con­jun­ta­ment amb Creu Roja, ACNUR, Càrites i pro­tec­ció civil de la zona, s’han encar­regat de la dis­tribu­ció del mate­r­ial a difer­ents indrets.

Redac­ció de nous​cata​lans​.cat
Diver­sos vol­un­taris estan avui aca­bant de car­regar els qua­tre camions tràil­ers que demà a les 10 del matí empren­dran el viatge fins a la població eslovena de Murska Sob­ota (a prop de la ciu­tat de Mari­bor i de les fron­teres amb Àus­tria i Hon­gria). Aquest camions, con­duits també per vol­un­taris, tenen pre­vista l’arribada i entrega de més de 70.000 peces de roba d’abric aquest mateix diss­abte a una ONG de pres­tigi i ref­er­ent en l’ajut als mil­ers de refu­giats que cada dia passen per aque­sta localitat.

El del­e­gat del gov­ern de la Gen­er­al­i­tat, Àdam Majó, amb rep­re­sen­tants de les enti­tats organ­itzadores de la rec­ol­l­ida i de la dis­tribu­ció del mate­r­ial seran els encar­regats de com­pro­var que tot el mate­r­ial arriba cor­rec­ta­ment i que a par­tir del mateix diu­menge es comença a dis­tribuir direc­ta­ment als refu­giats coin­cidint amb una forta onada de fred pre­vista per aquest cap de set­mana a la zona.

entra

Per poder comen­tar els arti­cles entra amb Face­book o Twit­ter